KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

KOLTANA ERGONOMİ ARGE MERKEZİ – ALTAN KOLTAN olarak, (‘’ŞİRKET’’ olarak anılacaktır.) gerek web sitemizi kullanırken gerek her türlü başvuru formunu doldurarak gerekse de diğer başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin T.C. Anayasası’na, ülkemizin taraf olduğu sözleşmelere ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlenebileceğini, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, hukuki amacı, verilerin kimlere aktarılabileceği konularını aşağıda izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLENME AMAÇLARI, AKTARILDIĞI TARAFLAR VE HUKUKİ SEBEPLERİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından faaliyetlerimizin yürütülmesi, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülükleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla farklı kanallarla mevzuat ve Şirketimizin politikaları gereği işlenmektedir. Kişisel verilerinizi Kanun’da belirtilen ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.

• Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,

• Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,

• Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,

• Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.

• Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirket’imizin en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirket’imiz ve Şirket’imizin iş ortakları, çözüm ortakları, tedarikçiler ve doğrudan veya dolaylı global ve yerel şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması, pazarlanması, satışı, satış sonrası hizmetlerin sunulması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için çalışmalar yapılması, söz konusu ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması, yasal mevzuata uygun şekilde onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş stratejilerinin geliştirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’imizin internet sitelerinin teknik olarak yönetimi, müşteri ve şikayetlerin takibi, ürün anketleri ve Şirket’imize gönderdiğiniz soruların takibi, Şirket’imiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, itibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi, etik değerlere ve Politika ’da belirtilen amaçlar dahil hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi ve Şirket’imizin ticari ve/veya icrası, Şirket’imizin ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, çalışan performansının ölçümlenmesi ve ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla da işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilerin yer aldığı Politika ‘ya http://koltanaergonomi.com/ internet adresinden ve şirketimizden ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirketimiz yetkililerine, hissedarlarımıza, çalışanlara, denetleyici kurumlara, alt yüklenicilere, ifa yardımcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir:

• Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,

• Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,

• Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,

• Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.

• Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMANIN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Şirket'imiz tarafından e-posta, telefon, internet sitemiz, sosyal medya, mobil internet sitemiz ve talep/şikâyet platformları kanallarıyla (yöntemleriyle) ve/veya ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin / şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya / yarışma ve promosyon katılım taleplerinin alınması yoluyla toplanabilecektir. Bu kapsamda toplanan her türlü sözlü veya yazılı veri, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metnin’ de belirtilen Amaçlar kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’IN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesinde sahip olduğunuz haklar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kimliğinizi tespit edici belgeler ile http://koltanaergonomi.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Karacaoğlan Mahallesi, Bornova Caddesi No:7/5 İzeltaş Galeria, İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olarak iletebilir veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu KEP ADRESİ MEVCUTSA VEYAHUT info@koltanaergonomi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yukarıda belirtilen yöntemlerle Şirket'imize iletmeniz durumunda Şirket'imiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket'imiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


whatsapp